Nyereményjáték Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

(Hatályos: 2021.08.11. és 2021.09.21. között)

1.A Nyereményjáték Szervezője:

A Nyereményjáték Szervezője a METRO Kereskedelmi Kft. (13-09-069282; 2040 Budaörs, Keleti u. 3., a továbbiakban: METRO), a METRO ennek keretében promóciós „Szenzációs Születésnapi” Nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

2.A Nyereményjátékban résztvevő személyek:

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy (ideértve az egyéni vállalkozót is e minőségében), akinek van érvényes névre szóló METRO vásárlási igazolványa, betöltötte 18. életévét, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. Továbbá a Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, természetes személy, aki a METRO magyarországi áruházaiban meghirdetett nyílt napok keretében vásárol, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. (továbbiakban: Játékos).

A Játékos a Nyereményjátékban csak a saját nevére szóló METRO kártyájával, vagy a nyílt napokon kiállított METRO GOURMET kártyával vehet részt, tehát azzal regisztrálhat.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva az alábbi személyek:

Szervező;

A fentiek teljesítésébe bevont közreműködői, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, továbbá ezek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése);

METROMax webshop-on keresztül vásárlók;

METRO Iroda elnevezésű webshop felületéről vásárló személyek;

Kiszállítással történő vásárló személyek.

3.A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

A Nyereményjáték időtartama: 2021.08.11-2021.09.21.

A Nyereményjátékban a 2. pontban meghatározott személyek közül azok vehetnek részt, akik:

a Nyereményjáték időtartama alatt, azaz 2021.08.11-09.21. között legalább bruttó 27.000 Ft értékben vásárolnak, egy számlán (egy tranzakció során), bármely magyarországi METRO Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruházban (METRO áruházak lista a 3. számú mellékletben található, a továbbiakban: METRO Áruház) és regisztrálnak a www.metro.hu/szuletesnap2021 oldalon. A Nyereményjátékban a METROmax és METRO Iroda webshop a autópálya matrica és a mobil feltöltő kártyavásárlások nem vesznek részt.

4.A Nyereményjáték menete:

Vásároljon a Nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi METRO Áruházban legalább bruttó 27.000 Ft értékben egy számlán és regisztráljon a www.metro.hu/szuletesnap2021 oldalon.

A fődíj és a további nyeremények megnyeréséhez az alábbiak szerint szükséges regisztrálni: a teljes, 22 számjegyű kártya számának feltöltésével és e-mail címének megadásával jelezze részvételi szándékát a www.metro.hu/szuletesnap2021 oldal regisztrációs felületén (a továbbiakban: Pályázat). A regisztráció során a www.metro.hu/szuletesnap2021 „regisztráció” oldalra fel kell tölteni a Játékos METRO kártyaszámát (nyílt napos vásárlók esetében METRO Gourmet kártya számát), nevét, email címét, opcionálisan telefonszámát, elfogadni a játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót.

5.Regisztráció menete:

A regisztráció akkor tekinthető beérkezettnek és egyben befejezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a Játékos a regisztrációt megerősítő e-mailben található linkre rákattint, így a rendszer adatbázisában rögzítésre kerül. A továbbiakban a regisztráció beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. A Játékos sikeres regisztrációjáról egy felugró üzenetben is kap tájékoztatást.

Amennyiben bármely okból valamely nyeremény nem osztható ki, úgy azt a Szervező saját részére visszaveszi, illetve saját döntése alapján használja fel.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Játékos a nyerési esélyét növelheti azzal, ha több alkalommal, külön tranzakció keretében is teljesíti a minimum bruttó 27.000 Ft értékű vásárlást. A Nyereményjátékon egy Játékos annyi alkalommal vesz részt, ahány METRO számlája éri el a minimum bruttó 27.000 Ft-ot. Nem szükséges az összes METRO számlát külön regisztrálni, a vásárlási periódus után a METRO a belső rendszeréből válogatja le az összes regisztrált Játékos számláját, és ellenőrzi azok végösszegét. Egy Játékos egyszer regisztrálhat, és egy nyereményre jogosult (a fődíj és a további nyeremények esetében).

Nyerési esélyét megduplázhatja, ha a regisztráció során megadja az e-mail címéhez tartozó direkt marketing engedélyét is. Így például, ha két számlával teljesíti a részvételi feltételeket, akkor négyszer vesz részt a sorsoláson.

A Nyereményjátékra kizárólag a vásárláshoz használt kártyán szereplő személy jogosult regisztrálni.

6.A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2021. augusztus 11. 6:00 órától 2021. szeptember 21. 23:59:59 óráig tart. A játékban résztvevő számlák kiadásának dátuma: 2021. augusztus 11. – 2021. szeptember 20. között, amennyiben a vásárlás időpontjában a Nyereményjáték feltételeit maradéktalanul teljesítette.

A regisztráció 2021. augusztus 11. 6:00 órától – 2021. szeptember 21-én 23:59:59 óráig lehetséges (regisztrációs időtartam).

7.Sorsolás:

Fődíj és a további nyeremények sorsolása:

A Nyereményjáték sorsolására 2021. szeptember 30. napján a Lebonyolító székhelyén (2040 Budaörs, Keleti u. 3.), közjegyző jelenlétében kerül sor.

A fődíj és további nyeremények sorsolásán a Nyereményjáték regisztrációs időtartama alatt érvényesen regisztrált és a Nyereményjáték személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő Játékosok pályázatai vesznek részt. A sorsolás nem nyilvánosan, közjegyző jelentétében történik, ahol nyereményenként 1 db Nyertest és nyereménycsoportonként (Holiday Beach Budapest Hotel wellness utalvány, METRO ajándékkártya , ENVI üzemanyagkártya, METRO ajándékcsomag) 5 db pótnyertest, sorsolnak elektronikus sorsoló program igénybevételével, nem visszatevéses módszerrel.

8.Nyeremények:

Fődíj: 10 darab Holiday Beach Budapest Hotel wellness utalvány (10 darab 2 fő részére szóló 2 éjszakás utalvány, fél panziós ellátással)

További nyeremények:

50 db 10.000 Ft értékű METRO ajándékkártya

10 db 10.000 Ft értékű ENVI üzemanyagkártya

270 darab METRO ajándékcsomag

9.Nyertes értesítése és jogosultság ellenőrzése:

A sorsolást követően a Lebonyolító ellenőrzi rendszerében a nyertes METRO kártyájának érvényességét, a regisztráció során megadott METRO kártyaszám és a hozzátartozó név rendszerbéli azonosságát, továbbá a regisztráció helyességét. A Nyertesek kötelesek megőrizni és bemutatni a METRO áruházban kiadott számlát, amelyeket a Lebonyolító ellenőriz a sorsolás után.

A fenti feltételek valamelyikének hiánya a nyertes azonnali kizárását és a pótnyertes nyertessé válását vonja maga után a fenti ellenőrzés lebonyolítását követően. A fenti feltételek érvényességének megállapítása során vita esetén a METRO rendszerében rögzített adatok az irányadóak.

A Lebonyolító a Nyertest a sorsolástól számított 5 naptári napon belül értesíti azon az e-mail címen, vagy telefonszámon, amelyet a pályázat beküldésekor megadott. Lebonyolító a kiértesítést legfeljebb 2 alkalommal (2 egymást követő munkanapon) kíséreli meg a megadott elérhetőségen. Ennek sikertelensége estében további 2 alkalommal a regisztrált telefonszámon is megpróbálja felvenni a nyertessel a kapcsolatot (további 2 naptári napon belül).

Ennek eredménytelensége esetén a nyertes helyébe a pótnyertes lép. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. Különösen ide értve azt az esetet, aki nem rendelkezik érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal, vagy nem a saját METRO kártyájával regisztrált. Ilyen esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

A pótnyertesek nyertessé válásának sorrendjét a sorsolásuk időrendisége határozza meg. A pótnyertesek értesítésére és jogosultságuk ellenőrzésére a Nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A Nyereményre szóló jog másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A Nyereményekhez, illetve azok átadásához tartozó, azt terhelő közteher-fizetési kötelezettséget kifizetőként Szervező vállalja, az egyéb felmerülő költségek a Nyertest terhelik.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30. naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Lebonyolító és Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Nyereményjátékban történő részvétel jelen játékszabályzat Játékos általi megismerését és elfogadását jelenti, ideértve az adatkezelési szabályzatot is. A játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk:

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a www.metro.hu/szuletesnap2021 oldalon. A Nyereményjátékkal kapcsolatban további tájékoztatás Szervező Központi Ügyfélszolgálatán kérhető:

Mobil telefonról: +36-23/50-90-50,

Vezetékes telefonról: +36-80/50-90-50

Faxon: +36-1/414-1288

E-mail: info@metro.co.hu

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után, 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Nyereményjáték szüneteltetését vagy megszüntetését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különös tekintettel a www.metro.hu/szuletesnap2021 honlapra.

11.A Nyereményjátékok alatt történő adatkezelés – adatkezelési tájékoztató:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat a Nyereményjáték céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását.

A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes adatokra terjed ki:

A kezelt adatok köre: www.metro.hu/szuletesnap2021 oldalon megadott vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, METRO Kártyaszám.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

Az adatkezelés célja: A Játékos Nyereményjátékokban történő részvételéhez szükséges adatok kezelése, a nyertesek értesítése, ajándékok átadása, adókötelezettség megállapítása.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamáció benyújtására nyitva álló határidő leteltéig és a kapcsolódó adózási, illetve egyéb kötelezettségek teljesítéséig kezeli.

Adattovábbítás: A névre szóló utalványok kiállítása céljából Szervező a nyertesek nevét továbbítja, az Envikút Kft. (székhely: 1225 Budapest Nagytétényi út 221-225; postacím: 1021 Budapest, Üdülő u. 1.; cégjegyzék szám: 0109953008; adószám: 23101487-2-44;) számára.

Automatikus adatkezelés: Adatfeldolgozó:Webimpact Kft, székhely: 2500 Esztergom, Berényi utca 10., adószám: 14472109-2-11. Az al-adatfeldolgozó üzemelteti a Nyereményjáték microsite-ot. Ha az érintett gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az őt megillető jogokat, bármikor a Szervezőhöz fordulhat (Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.; telefon: 06-23/508-366; email cím: adatvedelem@metro.co.hu), amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Az érintetteket a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés).

Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Nyereményjáték érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik.

12.Egyéb rendelkezések:

Érvénytelennek minősül a Játékos Pályázata, amennyiben az a jelen Szabályzatban említett követelményeknek nem felel meg, így különösen, ha annak tartalma nem értelmezhető vagy jogszabályba ütközik (pl. indokolatlanul sértő, megbotránkoztatást keltő), illetve ha ismételten ugyanolyan tartalommal vagy elkésetten kerül megküldésre.

Mindemellett érvénytelennek minősül a receptfeltöltő Pályázata akkor is, ha maga a Játékos a 3. pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg.

Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e jelen Szabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

A csoportos részvétel a Játékban tilos. Amennyiben akár a Szervező, akár a Lebonyolító által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, akár a Szervező, akár a Lebonyolító bármelyike saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító felelősségüket kizárják. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító felhívják a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Nyereményjátékokban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalja. A Szervező és Lebonyolító nem vállalják felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben, akár a Játékosnál, akár a Játékoson és a Szervezőn és Lebonyolítón kívüli harmadik személynél bekövetkezett kárért.

Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező és Lebonyolító a Nyereményjátékokból érvénytelenség okán kizárhatják azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító nem vállalják a felelősséget.

A Szervező és Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje. A főzőnap nyertesei között kiosztásra kerülő termékekesetén a jótállás kötelezettje a termék gyártója, vagy forgalmazója.

13.Játékszabályzat módosítása, illetve visszavonása:

A Szervező fenntartja magának a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen játékszabályzat egyoldalú módosítására, illetve visszavonására.

Budapest, 2021. szeptember 30.

METRO Kereskedelmi Kft.

Szervező